បច្ចុប្បន្ន Liu You Qi ដើរតួជាតារាម៉ូដែលស្ម័គ្រចិត្តមួយបន្ថែមពីការសិក្សាសិល្បៈនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សស៊ីឈួន។ រូបភាពសិុចសីុប៉ុន្មានសន្លឹកនេះបានធ្វើអោយនាងល្បីពេញប្រទេសវៀតណាម ដែលនាងពាក់លក្ខណៈ ជាឈុតប៊ីគីនីប៉ាក់ ហើយ មើលទៅទាំងសិុចសីុ នឹង ស្រស់ស្អាតផងដែរ។

photo of Liu You Qi
Liu You Qi
photo of Liu You Qi
Liu You Qi
photo of Liu You Qi
Liu You Qi
photo of Liu You Qi
Liu You Qi
photo of Liu You Qi
Liu You Qi

IG: yoki.liu777

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូបភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com