ចូលឆ្នាំចិនមិនយកអាំងប៉ាវក៏បានដែរ បានតែអូនមួយក៏អស់ចិត្តដែរ ៕