ស្រស់ស្អាតយ៉ាងនឹងបើបានងូតទឹកជាមួយមិនដឹងជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេ !