មើលឡើងចង់បែកភ្នែក ចុះសុិចសុីអីយ៉ាងនឹង ឃើញហើយចង់ស្លុតចិត្ត !