ញ៉ាក់សាច់! គ្រាន់តែឃើញភ្លាមចង់ឈាមច្រមុះ  រាងសុិចសុីម៉ាអ៉េម ។