នាងមានឈ្មោះថា Jeon Bo Ram ត្រូវបាន​គេ​ស្គាល់​ថា ជាតា​រា​ម៉ូ​ដែល​នៃ​ផលិតផល​អន​ឡាញ​មួយ​ប្រភេទ ហើយ​មិន​ត្រឹមតែ​ជា​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​ទេ នាង​ក៏​ជា​ម្ចាស់​នៃ​ផលិតផល​មួយ​នេះ​ផងដែរ ។

photo of Jeon Bo Ram
Jeon Bo Ram
photo of Jeon Bo Ram
Jeon Bo Ram
photo of Jeon Bo Ram
Jeon Bo Ram
photo of Jeon Bo Ram
Jeon Bo Ram
photo of Jeon Bo Ram
Jeon Bo Ram
photo of Jeon Bo Ram
Jeon Bo Ram
photo of Jeon Bo Ram
Jeon Bo Ram
photo of Jeon Bo Ram
Jeon Bo Ram
photo of Jeon Bo Ram
Jeon Bo Ram

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូបភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com