នាង Chompoo Kanokkarn បានសំញែង ដងខ្លួនដ៏សិុចសីុរបស់នាង នៅលើពូកខណះពេលដែលនាង កំពុងថតរូប  !  តារាបង្ហាញម៉ូដវ័យ២៤ឆ្នាំរូបនេះ ស្ទើរតែធ្វើឲ្យប្រុសៗហូរឈាមតាមច្រមុះទៅហើយ ។

photo of Chompoo Kanokkarn​
Chompoo Kanokkarn​
photo of Chompoo Kanokkarn​
Chompoo Kanokkarn​
photo of Chompoo Kanokkarn​
Chompoo Kanokkarn​
photo of Chompoo Kanokkarn​
Chompoo Kanokkarn​
photo of Chompoo Kanokkarn​
Chompoo Kanokkarn​
photo of Chompoo Kanokkarn​
Chompoo Kanokkarn​
photo of Chompoo Kanokkarn​
Chompoo Kanokkarn​
photo of Chompoo Kanokkarn​
Chompoo Kanokkarn​
photo of Chompoo Kanokkarn​
Chompoo Kanokkarn​

FB : Chompoo kanokkarn

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com