​ភាព​ក្រម៉េច​ក្រមើម​គួរឱ្យ​ខ្នាញ់​ខ្លាំង​ណាស់ ជាពិសេស​ពេល​រាំតាម​ចង្វាក់​ភ្លេង ។