ក្មេងស្រីវ័យជំទង់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Rungtawan Chai (รุ่งตะวัน ชัยหา) ទទួលបាននូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាយយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីបង្ហោះសិចសុីទៅប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ។

photo of Rungtawan Chai
Rungtawan Chai
photo of Rungtawan Chai
Rungtawan Chai
photo of Rungtawan Chai
Rungtawan Chai
photo of Rungtawan Chai
Rungtawan Chai
photo of Rungtawan Chai
Rungtawan Chai
photo of Rungtawan Chai
Rungtawan Chai
photo of Rungtawan Chai
Rungtawan Chai
photo of Rungtawan Chai
Rungtawan Chai
photo of Rungtawan Chai
Rungtawan Chai
photo of Rungtawan Chai
Rungtawan Chai
photo of Rungtawan Chai
Rungtawan Chai
photo of Rungtawan Chai
Rungtawan Chai

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com