នៅពេលថ្មីៗនេះ កញ្ញា Parichart Buahem បានបង្ហោះរូបដ៏សិចសីុជាមួយនឹងឈុតប៊ីគីនីពណ៏សធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក្ដៅខ្លួនមិនស្ទើរទេ ។

photo of Parichart
Parichart
photo of Parichart
Parichart
photo of Parichart
Parichart
photo of Parichart
Parichart
photo of Parichart
Parichart
photo of Parichart
Parichart
photo of Parichart
Parichart
photo of Parichart
Parichart

IG : @nannan_parichart

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូបភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com