ពិធីកររបស់កម្មវិធី FHM រាំបង្ហាញរាងជាមួយចង្កេះដ៏ទន់ ពិតជាទាក់ទាញណាស់ ។