មានសាច់តិចតួចមានអីជាបញ្ហា អូននៅតែស្អាត និងសុិចសុីដដែល ។