នាពេលថ្មីៗនេះ Jarunee Tamtong បានបង្ហាញភាពសិចសីុ ក្នុងឈុតមួយដែលមានប្រធានបទ “ស្រ្ដីមេផ្ទះ” ហើយក៏មានការគាំទ្រខ្លាំងដែរពីអ្នកលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម ។

photo of Jarunee Tamtong
Jarunee Tamtong
photo of Jarunee Tamtong
Jarunee Tamtong
photo of Jarunee Tamtong
Jarunee Tamtong
photo of Jarunee Tamtong
Jarunee Tamtong
photo of Jarunee Tamtong
Jarunee Tamtong
photo of Jarunee Tamtong
Jarunee Tamtong
photo of Jarunee Tamtong
Jarunee Tamtong
photo of Jarunee Tamtong
Jarunee Tamtong
photo of Jarunee Tamtong
Jarunee Tamtong
photo of Jarunee Tamtong
Jarunee Tamtong
photo of Jarunee Tamtong
Jarunee Tamtong
photo of Jarunee Tamtong
Jarunee Tamtong

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com