កញ្ញា Parida Kumsopa តារាម៉ូដែលដ៏ល្បីរបស់ប្រទេសថៃ បានបង្ហាញភាពសិចសីុជាមួយនឹងឈុតថ្មី Bikini 2017 ដ៏ស្រស់ស្អាត សំរាប់ងូតទឹកលេង ការបង្ហាញឈុតនេះគឺទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីយុវវ័យនៅប្រទេសថៃ និងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថែមទៀតផង ។

photo of Parida Kumsopa
Parida Kumsopa
photo of Parida Kumsopa
Parida Kumsopa
photo of Parida Kumsopa
Parida Kumsopa
photo of Parida Kumsopa
Parida Kumsopa
photo of Parida Kumsopa
Parida Kumsopa
photo of Parida Kumsopa
Parida Kumsopa
photo of Parida Kumsopa
Parida Kumsopa
photo of Parida Kumsopa
Parida Kumsopa

FB : Parida Kimsopa

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូបភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com