អ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ ដែលជាបងស្រីបង្កើតរបស់តារា សុិចសុី កញ្ញា ដេននីក្វាន់ បានបង្ហោះរូបប៉ុន្មានសន្លឹកនៅលើបណ្តាញសង្គម ដែលអ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ បានស្លៀករ៉ូបដ៏ស្តើងរហូតដ៏ឃើងខោទ្រនាប់ក្នុង។ ពិតជាសុិចសុីមិនចាញ់ប្អូនស្រីប៉ុន្មានទេ ៕

ចោម ច័ន្ទ
ចោម ច័ន្ទ
photo of ចោម ច័ន្ទ
ចោម ច័ន្ទ
photo of ចោម ច័ន្ទ
ចោម ច័ន្ទ
photo of ចោម ច័ន្ទ
ចោម ច័ន្ទ
photo of ចោម ច័ន្ទ
ចោម ច័ន្ទ
photo of ចោម ច័ន្ទ
ចោម ច័ន្ទ
photo of ចោម ច័ន្ទ
ចោម ច័ន្ទ

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com