គ្រាន់តែឃើញភ្លាម ទាក់ទាញអារម្មណ៌ភ្លែត ហាមភ្នែកមិនឲ្យមើលមិនបាន !!