កញ្ញា Shizuka Nakamura ជា​ស្រី​ស្អាត​​របស់ប្រទេសជប៉ុនដែលមានសម្រស់ដ៏ទាក់ទាញ ជាមួយនឹងភាពសិចសុី និងមុខគួរឲ្យស្រឡាញ់, ធ្វើឲ្យប្រុសៗលង់នឹងសម្រស់របស់នាងជាច្រើននាក៉ ។

photo of Shizuka Nakamura
Shizuka Nakamura
photo of Shizuka Nakamura
Shizuka Nakamura
photo of Shizuka Nakamura
Shizuka Nakamura
photo of Shizuka Nakamura
Shizuka Nakamura
photo of Shizuka Nakamura
Shizuka Nakamura
photo of Shizuka Nakamura
Shizuka Nakamura
photo of Shizuka Nakamura
Shizuka Nakamura

 

IG : @nakamura__shizuka

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូបភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com