លោក Renato Paiva ដែលជាគ្រូបង្វឹកដំបូងបង្អស់របស់ Joao Felix នៅក្លឹប Benfica បានបង្ហាញការយល់ឃើញថា កីឡាករវ័យ១៩ឆ្នាំរូបនេះ នឹងមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើង បើរូបគេចូលរួមជាមួយក្រុម Manchester City ឬ Barcelona។

photo of Renato Paiva
លោក Renato Paiva

លោក Paiva បាននិយាយថា៖ “ខ្ញុំបាននិយាយថា ខ្ញុំចង់ឲ្យ Felix ទៅចូលរួម Manchester City ឬ Barcelona។ ក្រុម City របស់លោក Guardiola និង Barcelona មានរបៀបលេងល្អប្រសើរ។ ខ្ញុំគិតថា បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ Joao អាចនឹងល្អជាងនេះ សំរាប់របៀបលេងរបស់ពួកគេ។

photo of Joao Felix
Joao Felix

លោក Paiva បាននិយាយថា៖ “ខ្ញុំបាននិយាយថា ខ្ញុំចង់ឲ្យ Felix ទៅចូលរួម Manchester City ឬ Barcelona។ ក្រុម City របស់លោក Guardiola និង Barcelona មានរបៀបលេងល្អប្រសើរ។ ខ្ញុំគិតថា បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ Joao អាចនឹងល្អជាងនេះ សំរាប់របៀបលេងរបស់ពួកគេ។

“ខ្ញុំដឹងថា Simeone មានគុណសម្បត្តិជាច្រើន ហើយជាគ្រូបង្វឹកដ៏ល្អមួយរូប ប៉ុន្ដែ ខ្ញុំពិបាកស្វែងយល់ពី របៀបនៃការដឹកនាំក្រុមរបស់គាត់ណាស់។”