អ្នកគាំទ្រ Bayern ចង់បាន Isco និង Werner ដើម្បីជំនួសដំណែង