ធ្លាប់តែលឺគេនិយាយថា សាក់រូបលើខ្លួនគឺមានការឈឺចាប់ ប៉ុន្តែសម្រាប់អូន Jele វិញបែរជាគិតថាការសាក់រូបគ្មានការឈឺចាប់ឡើយ។ ពេលឃើញរូបកញ្ញា Jele នៅពេលសាក់ដូចជាគ្មានការឈឺចាប់អីបន្ទិចសោះ ហើយថែមទាំងសុិចសុីទៀត ឃើញហើយគួរឲ្យចង់សាក់តាម៕

photo of ramida jele
Ramida Jele
photo of Ramida Jele
Ramida Jele
photo of Ramida Jele
Ramida Jele
photo of Ramida Jele
Ramida Jele
photo of Ramida Jele
Ramida Jele
photo of Ramida Jele
Ramida Jele
photo of Ramida Jele
Ramida Jele
photo of Ramida Jele
Ramida Jele

IG ៖ Ramida Jele

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com