ថ្មីៗនេះ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាក នាពេលដើមខែ Due Arisara ដែលជាតារា សម្តែងស្រីរូបស្រស់ និងមានដងខ្លួនសុិចសុី ក៏បាននាំគ្នា ទៅលេងសមុទ្រ ជាមួយមិត្តភក្តិសម្លាញ់ យ៉ាងសប្បាយរីករាយ ។

photo of Due Arisara
Due Arisara
photo of Due Arisara
Due Arisara
photo of Due Arisara
Due Arisara
photo of Due Arisara
Due Arisara
photo of Due Arisara
Due Arisara
photo of Due Arisara
Due Arisara
photo of Due Arisara
Due Arisara

IG : @duearisara

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ kh.buaksib.co