ក្លឹប Atletico Madrid ត្រូវបាន FIFA ពិន័យជាប្រាក់ជាង 40.000 ផោនសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករ ដែលមិនត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យកម្មសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី។

Atletico Madrid
Atletico Madrid

FIFA ហាមឃាត់ក្លឹបនិងកីឡាករពីការចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចជាមួយវិនិយោគិនភាគីទីបី។

Atletico កាលពីមុនត្រូវបានត្រូវ FIFA ពិន័យម្ដងហើយ ក្រោយពីពួកគេ បានចុះឈ្មោះកីឡាករសម្រាប់ការផ្ទេរចំនួនពីរសម្រាប់ការរំលោភលើច្បាប់ស្តីពីការចុះហត្ថលេខាលើអនីតិជន។ កាលនោះម្ចាស់ជើងឯក Europa League នេះ ត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 439.873 ផោន ៕

ប្រភពពី៖ BBC