កញ្ញា Carolina Paiva គឺជាតារាសិុចសីុប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសប្រេសីិុល ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនិកជន នឹងអ្នកលេងនៅលើបណ្ដាញ Social ។

photo of Carolina Paiva
Carolina Paiva
photo of Carolina Paiva
Carolina Paiva
photo of Carolina Paiva
Carolina Paiva
photo of Carolina Paiva
Carolina Paiva
photo of Carolina Paiva
Carolina Paiva
photo of Carolina Paiva
Carolina Paiva
photo of Carolina Paiva
Carolina Paiva
photo of Carolina Paiva
Carolina Paiva
photo of Carolina Paiva
Carolina Paiva
photo of Carolina Paiva
Carolina Paiva
photo of Carolina Paiva
Carolina Paiva

IG : @_carolinapaivaa

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូបភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com