កញ្ញា Chakra Samokhok គឺជាតារាម៉ូដែលដ៏ល្បីរបស់ទស្សនាវដ្ដី Maxim ។ ក្រោយពីបាត់មុខមួយរយះពេលមក កញ្ញា Chakra បានត្រលប់មកវិញជាមួយនឹងការបង្ហាញម៉ូដសិុចសីុ ដុតអារម្មណ៏ប្រុសមិនតិចនាក់ទេ ។

photo of Chakra Samokhok
Chakra Samokhok
photo of Chakra Samokhok
Chakra Samokhok
photo of Chakra Samokhok
Chakra Samokhok
photo of Chakra Samokhok
Chakra Samokhok
photo of Chakra Samokhok
Chakra Samokhok
photo of Chakra Samokhok
Chakra Samokhok
photo of Chakra Samokhok
Chakra Samokhok
photo of Chakra Samokhok
Chakra Samokhok
photo of Chakra Samokhok
Chakra Samokhok

IG : @cherry_ladapa

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ kh.buaksib.co