កញ្ញា គឺជា Youtuber ដ៏ល្បីដែលមានភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាត នឹងភាពសិុចសីុរបស់នាង ដែលនាងតែងតែបង្កើតជាវីដេអូ Vlog ស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃ ។

photo of Claire Abbot
Claire Abbot
photo of Claire Abbot
Claire Abbot
photo of Claire Abbot
Claire Abbot
photo of Claire Abbot
Claire Abbot
photo of Claire Abbot
Claire Abbot
photo of Claire Abbot
Claire Abbot
photo of Claire Abbot
Claire Abbot
photo of Claire Abbot
Claire Abbot
photo of Claire Abbot
Claire Abbot
photo of Claire Abbot
Claire Abbot
photo of Claire Abbot
Claire Abbot
photo of Claire Abbot
Claire Abbot
photo of Claire Abbot
Claire Abbot
photo of Claire Abbot
Claire Abbot
photo of Claire Abbot
Claire Abbot

 

FB : Claire Abbot

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com