កញ្ញា Ghanda Suriyamanee ដែលមានរហស្សនាមថា Zpoiiker ជាតារាបង្ហាញម៉ូដដ៏ល្បីនៅទីក្រុងបាងកក ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Thonchakten, Chiapa ក្នុងប្រទេសថៃ ហើយបច្ចុប្បន្នគាត់ជាតារាបង្ហាញម៉ូដឯករាជ្យ ។

photo of Zpoiiker
Zpoiiker
photo of Zpoiiker
Zpoiiker
photo of Zpoiiker
Zpoiiker
photo of Zpoiiker
Zpoiiker
photo of Zpoiiker
Zpoiiker
photo of Zpoiiker
Zpoiiker
photo of Zpoiiker
Zpoiiker
photo of Zpoiiker
Zpoiiker
photo of Zpoiiker
Zpoiiker
photo of Zpoiiker
Zpoiiker
photo of Zpoiiker
Zpoiiker
photo of Zpoiiker
Zpoiiker
photo of Zpoiiker
Zpoiiker

FB : Ghanda Suriyamanee

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com