កញ្ញា​ Joengyun គឺជាតារាបង្ហាញម៉ូដសិុចសីុដ៏ល្បីរបស់ប្រទេសកូរ៉េ ដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងពិយុវវ័យ នឹងអ្នកលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម ។

photo of Joengyun
Joengyun
photo of Joengyun
Joengyun
photo of Joengyun
Joengyun
photo of Joengyun
Joengyun
photo of Joengyun
Joengyun
photo of Joengyun
Joengyun
photo of Joengyun
Joengyun
photo of Joengyun
Joengyun
photo of Joengyun
Joengyun
photo of Joengyun
Joengyun
photo of Joengyun
Joengyun
photo of Joengyun
Joengyun
photo of Joengyun
Joengyun

IG : @joengyun

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com