ឈ្មោះពិតរបស់ Kelly Nguyen គឺ Nguyen Thuy Tu Anh នៅទីក្រុង Da Lat រស់នៅទីក្រុងហូជីមិញ។ នៅឆ្នាំ 2013 អាជីពរបស់ Kelly មានបីគឺ តារាចម្រៀង ដើរម៉ូតនឹងសម្ដែង ។

photo of Kelly Nguyen
Kelly Nguyen
photo of Kelly Nguyen
Kelly Nguyen
photo of Kelly Nguyen
Kelly Nguyen
photo of Kelly Nguyen
Kelly Nguyen
photo of Kelly Nguyen
Kelly Nguyen
photo of Kelly Nguyen
Kelly Nguyen
photo of Kelly Nguyen
Kelly Nguyen
photo of Kelly Nguyen
Kelly Nguyen
photo of Kelly Nguyen
Kelly Nguyen
photo of Kelly Nguyen
Kelly Nguyen
photo of Kelly Nguyen
Kelly Nguyen
photo of Kelly Nguyen
Kelly Nguyen

FB : Kelly Nguyen

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com