បើសិនជាបានអូនមកនៅជិតថ្ងៃ Christmas មិនដឹងជាស្បាយចិត្តបុិនណាទេ !

rist