កញ្ញា Mita Liang គឺជាតារាម៉ូដែលនឹងជា Gamer ដ៏៏ល្បីមួយរូបរបស់តៃវ៉ាន់ ដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង មិនថាបង្ហាញម៉ូដនឹងលេង Game ហើយនាងតែងតែបង្ហាញមុខនៅក្នុងការប្រកួត Game ធំៗរបស់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរ ។

photo of Mita Liang
Mita Liang
photo of Mita Liang
Mita Liang
photo of Mita Liang
Mita Liang
photo of Mita Liang
Mita Liang
photo of Mita Liang
Mita Liang
photo of Mita Liang
Mita Liang
photo of Mita Liang
Mita Liang
photo of Mita Liang
Mita Liang
photo of Mita Liang
Mita Liang
photo of Mita Liang
Mita Liang
photo of Mita Liang
Mita Liang
photo of Mita Liang
Mita Liang
photo of Mita Liang
Mita Liang

FB : Mita Liang

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ kh.buaksib.co