កញ្ញា Nguyen Thuy Tien គឺជាតារាចំរៀងនិងតារាម៉ូដែល ដែលក្នុងចំណោមកំពូល 12 នាក់ក្នុងកម្មវិធី Movie Idol នៅឆ្នាំ 2016 ជាមួយការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជននៅប្រទេសវៀតណាម ។

photo of Nguyen Thuy Tien
Nguyen Thuy Tien
photo of Nguyen Thuy Tien
Nguyen Thuy Tien
photo of Nguyen Thuy Tien
Nguyen Thuy Tien
photo of Nguyen Thuy Tien
Nguyen Thuy Tien
photo of Nguyen Thuy Tien
Nguyen Thuy Tien
photo of Nguyen Thuy Tien
photo of Nguyen Thuy Tien
photo of Nguyen Thuy Tien
Nguyen Thuy Tien
photo of Nguyen Thuy Tien
Nguyen Thuy Tien
photo of Nguyen Thuy Tien
Nguyen Thuy Tien
photo of Nguyen Thuy Tien
Nguyen Thuy Tien
photo of Nguyen Thuy Tien
Nguyen Thuy Tien
photo of Nguyen Thuy Tien
Nguyen Thuy Tien

IG : @thuytienn0801

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com