នាងក៏បាននិយាយផងដែរថានាងពិតជាស្រឡាញ់ការងារបច្ចុប្បន្នរបស់នាងហើយមិនមានបំណងចូលទៅក្នុង showbiz ក្លាយជាតារាម៉ូដែលឬជាតារាសម្តែងស្រីទេ ។

photo of Ning Chen
Ning Chen
photo of Ning Chen
Ning Chen
photo of Ning Chen
Ning Chen
photo of Ning Chen
Ning Chen
photo of Ning Chen
Ning Chen
photo of Ning Chen
Ning Chen
photo of Ning Chen
Ning Chen
photo of Ning Chen
Ning Chen

Tomzom : Ning Chen

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូបភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com