ប៉ុន្មានសន្លឹករបស់តារា Facebook វ័យក្មេងគឺកញ្ញា nompajok បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៏យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ។

FB : nompajok 

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូបភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com