រូបភាពរបស់ Palmiier Yangsuay ក៏ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងកាសែតជប៉ុននិងទស្សនាវដ្តីកីឡាផងដែរ។

photo of Palmiier
Palmiier
photo of Palmiier
Palmiier
photo of Palmiier
Palmiier
photo of Palmiier
Palmiier
photo of Palmiier
Palmiier
photo of Palmiier
Palmiier

IG : Palmiier Yangsuay

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូបភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com